Sunday, 20 November 2011

Where are you hiding ,Anglo-Libyan

Salam  Nassar

been a long time since we have heard from you, and up dated your blog, hope all going well. we do miss your blog, bro, we hate to report you as a missing person ha ha

lets us know your safe and well

Thank you

Sunday, 13 November 2011

we will be always united for the sake of libya

نقــــة زنقــــة دار دار ... يا قذافـــي درت العـــــــارحـــي عليــك مــن الثــوّار ... ويـــن تعـــدّي منهـــم ويــنويــــــن تعــــــدّي منهــــــم ويــــــــــنحتّـى كان تعــدي بــرا ... ولّا ان كان تكــرس في جــرّةقـال نجـيـبــك حفــرة حفــرة ... و نمســح كبد اللـبييـننمســــــــح كبــــــــد اللــــبـيـيـــــــننمســـح كبــد اولاد بــلادي ... و ما نخلــي فرصــة للعــاديبـإذن الله من يــوم و غــادي ... نِرضـــوا رب العالميــننِــــرضــــوا ربــــــــــ العــالميـــــــنبـإذن الله من يــوم و غــادي ... نِرضـــوا رب العالميــننِــــرضــــوا ربــــــــــ العــالميـــــــنزنقــــة زنقــــة دار دار ... يا قذافـــي درت العـــــــارحـــي عليــك مــن الثــوّار ... ويـــن تعـــدّي منهـــم ويــنبعَــد ناضولـــه في بنغـــــازي ... و قالولـــه يا معمــر وازييا تطـلــع مذلــول و خــازي ... يا نحطــــوا خشمـــك في الطيـــنيا نحطـــــوا خشمــــك في الطيـــــــــــنطلـــــع سيـــف و هَــدَدّ باصباعــــه ... و فيهــا طلّــع هالفـزّاعـــةقاللهـــم البـــلاد بتاعـــــه ... يـفـتّــن بـيـــن اللـيـبـيـيــــنيـفـتّــــــــن بـيــــــــــن اللـــيـبـيـيــــــنهــدد بالحــرب الأهـليــــة ... و قاللـهــــم النــار قويـــةلا فـي ضــي ولا فـي ميّــــة ... لا بتـــرول تشــوفـــه العيــنلا بتـــــــــــرول تشــوفـــــــــــــه العيـــــــــــــــــنلا في ضي ولا فـي ميّــة ... لا بترول تشــوفـــه العيــنلا بتـــــــــــرول تشــوفـــــــــــــه العيـــــــــــــــــنزنقــــة زنقــــة دار دار ... يا قذافـــي درت العـــــــارحـــي عليــك مــن الثــوّار ... ويـــن تعـــدّي منهـــم ويــنقالولـــه بــرا يا صغيّــر ... باتـــــك عِمــره ما يتغيّـــرباتـك من التسعــة و الستيــن ... يَحلَــم يِحكــم حتّـى الصيــــنيَحلَـــــــــم يِحكــــــم حتّـــــى الصــيـــــــــــــنقالولــه ما تِحكـي بيـــها ... و لا تفكــر حتّــى تطريــهالا تحلَــم في يــوم تجيــها ... بنغــازي بـــلاد الزيـنـيـنبنغـــــــــازي بــــــــلاد الزيـنـيـــــــــــننحنــا جيــل بنــاه رجــال ... يا بــلادي ولادك أبطـــــالكيــف ما قال الشيـــخ زمــان ... نموتــوا ولا مـنـتـصريــــننـمـوتــــــــــــوا ولا مـنـتـصريــــــــــــــنكيــف ما قال الشيـــخ زمــان ... نموتــوا ولا مـنـتـصريــــننـمـوتــــــــــــوا ولا مـنـتـصريــــــــــــــنزنقــــة زنقــــة دار دار ... يا قذافـــي درت العـــــــارحـــي عليــك مــن الثــوّار ... ويـــن تعـــدّي منهـــم ويــنكان يـَفـهَــم قالهالــه شلقــم ... حِــط الماضــي فـ حِفرة و اردِماسمــع يا معمــر راك تَـنــدَم ... خلّــي الشعــب اللـيـبــي يعيــشخـلّـــــــي الـشـعـــــب اللـيـبــــــي يـعـيــــــــشخـلّــي الشعــب يعيــش حَياتــه ... و يحقّــق فيهـا انجازاتـــهو يعــوِّض كِــل اللــي فاتـــه ... حِكمَـــك توا ما يمشيـــــشحِـكـمَـــــــــك تــوا مـــــــا يـمـشـيــــــــــــــشطـلــع وَصَّـفهــم بالجِــرذان ... لقاهـــم قبلــــه في الميــــدانقـالــوا بلادي مــا تنهــان ... يـبّـــي ولّا مــا يـبـيـــشيــبّـــــــــــــي ولاّ مــــــــــا يـبّـيــــــــــشقـالــوا بلادي مــا تنهــان ... يـبّـــي ولّا مــا يـبـيـــشيــبّـــــــــــــي ولاّ مــــــــــا يـبّـيــــــــــشبـعَـد عِرفـــوا مــاعـاد تـــرِدّ ... جاهــم سيــف و قـال نشِــــدّيحسابهــا من ورث جــــدَدْ ... و ناسيــها للملايـيـــــــننـاسـيـهـــــــــا للملايـيـــــــــــنناسـي هــو و حتّــى باتـــه ... إنّــه أمّـــه مـا جاباتـــــهلا يحكمهـــا طـول حَـياتــــه ... سافـــك دم اللـيـبـيـيــــنســافــــــــــــك دمـــ اللــــيـبـيـيــــــــــــنكيفــك انـت كيفـــه هــــــــو ... تحسابـهــا تمشــــي بالقـــــوةناســي إنّـــه العالـــم توا ... يحمـــي حقــوق المـظـلـومـيــــنيـحـمــــــــــي حـقـــــــوق المـظـلـــــومـيــــــــنناســي إنّــه اللـيـبــــي لـمّـا ... يثـــور و يفــــزع حامـــي دمّـــهيبقـــى ثــاره هــوّ هـمّـــــه ... و يسحَـــق كِــل المعتـديـيـــــنيـسـحَـــــــــق كِـــــــل المـعـتـديـيـــــــــــــــــنيبقـــى ثــاره هــوّ هـمّـــــه ... و يسحَـــق كِــل المعتـديـيـــــنيـسـحَـــــــــق كِـــــــل المـعـتـديـيـــــــــــــــــنزنقــــة زنقــــة دار دار ... يا قذافـــي درت العـــــــارحـــي عليــك مــن الثــوّار ... ويـــن تعـــدّي منهـــم ويــنزنقــــة زنقــــة دار دار ... يا قذافـــي درت العـــــــارحـــي عليــك مــن الثــوّار ... ويـــن تعـــدّي منهـــم ويــنزنقــــة زنقــــة دار دار ... يا قذافـــي درت العـــــــارحـــي عليــك مــن الثــوّار ... ويـــن تعـــدّي منهـــم ويــنزنقــــة زنقــــة دار دار ... يا قذافـــي درت العـــــــارحـــي عليــك مــن الثــوّار ... ويـــن تعـــدّي منهـــم ويــن.